15-LAHOO BERAY


لاهو بیړې

 یه د ماتې بیړې خلکو !

په دې لړو توپانو کې

د دې هسکو غرو څپو کې

زما غږ در رسیدی شي ؟

دا غوږونه یې اوریدی شي

دې بې سره سمندر کې

مزل اوږد ساحل دې لرې

که لږ تم شوې نه رسیږې

ځان ژغوری نه شې ډوبیږې

تورو کندو کې ورکیږې

پام کوې پام به مو نیسې

لاس تر لاسه سره نیسې

د ماڼو په تمه نه شې

مټې ونغاړې مه ګورې

دا لاهو بیړې به ژغورې

دې کې میشت پردیس وګړي

دا ستومانه

ستړي ستړي

دتوپان څپو ځپلي

دوی په هیله د لیدو

د ساحل د رسیدو

س. سیلنی  ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۴ اتریخت هالند
18:42:01 04 Februari 2013 Permanente link Reacties (0)

16-Cheegha


 سوی چیغه

په انګار زړه مې د غم دانې نینې دي

خپلو سوی یم پردو نه څه ګیلې دي

خوا و شا لرې نږدې ځان ته  چه  ګورم

د فلک نادودې ایک  پر ما پرتې دي

بخت د ډیرو دې بیدار پر مخه درومي

خو یواځې زما په برخه تورې شپې دي

چې بڼګوټي کې مې څو غوټې د ګل شي

څو سپړیږي بیا له ستوني نه یې پرې دي

خپلو غوښو ته مې باز شاهین زمری یم

لکه غرو کې چې زخمي زرکې غرڅې دي

خوار و زار لیت پیت په وینو کی لمبیږم

خپل پردۍ ! منګولې زما پر وینو سرې دي

غوښې یې  وتوږلې وچ  ډډ را نه شپیلي

پرهډوکو یې راته ایښي سرې چړې  دې

د ګوګل له جیلخانې مې فریاد واورې

پرما سرو سپینو  او شنو جوړې اسرې دي


23:10:58 03 Februari 2013 Permanente link Reacties (0)

زه او کال


زه او کال
کال چې هر وار زړیږي
بیا را له سره شي ځوان
خو زما کال چې شي زوړ
له سره نه ځوانیږي
همداسې درومي پسرلي...
راتلو راتلو کې را نه تیر شي
بیرته نه ستنیږي
پر ما بیا هغه پسرلئ نه راځي
لکه پر کال چې راځي
زه کال تر بله شم زوړ
خو کال ؛ کلونه پسرلي زیږوي
زه یې یواځې د جامو د بدلولو ننداره کومه
زه د کال عمر نه ! خپل عمر شمیرم
د کال سپرليو ته په تمه نه یم
زه مې د خپل د عمر ژمي شمیرم
س . سیلنئ
۲۲ ۱۱

23:25:25 29 Oktober 2016 Permanente link Reacties (0)

موږ داسې وژ&#160


پرتو نادری

ژباړونکی : س. سیلنی

موږ هممداسې وژني

وړیا وړیا

وړیا دولت وړیا ښاروندان لري

او وړیا ټاټوبئ
دولت د نړۍ څلورو خواو ته وړیا غوښه  لیږدي

د  موجیزې پر امسا پرلاره ځي

د خپلې نادانې تر کچې ګوډ  ګوډ  کیږي

  له موره ړوند دی چې د تاریخ په غوڅه  پزه سا کاږي

یوه  چرګه ده چې د بیان د ازادۍ پر دیوال کوټ کوټاس کوي

کوټ کوټ دلته کوی او هگی بل ځای اچوی!
هغه خرموره ده چې کولای شي یواځې د روزګار کنچنۍ پرې ښکار کړي

ما د ملي یووالي حکومت هغه وخت وپیژند

 چې د امرخیل په سرطاني رحم کې یې نطفه تړله

او کرزي د نومولو پر ماښام ، د دو شیطانانو په کچه سترګک واهه

او د قره قل د ورستي پاتې شوني نسل سره یې سلا کوله

چې څرنګه لا تر دې ډیرې اوبه خړې کړي

سره له دې چې د هغه قره قلی په هیڅ نظر سیوری نشي غوړولی

خو د ورځې زر وارې د غني او عبدالله سرونه وچ خریي- ۲-

کرزی ګرْم نه دی

افغانستان د نړۍ بی آبه هیواد دی

کرزی لوی سړی دی  او ځان وژونکو ورونه ته یې ګیډۍ ګیډۍ جنتونه وراغوندي

کله چې کوڅه پر کوڅه د سیاست قدمونه اخلي

ان لیوني کوڅه ډبه سپي ورته لکی ښوروي

ناچاره غني ! چې  کونډه هم د هغه پر خوله پیاز نه سپینوي

او چونګښه هم د هغه په نوم سړې سمڅې-۳ ته نه ځي

ستر  تفکر یې د یو داسې چاقو په څیر یوې ورځې ته ترملا ځلیږي

او کرزي ته دوه لاسه  سلام ورکوي چې ځانمګری یې تر کندهاره ډیر خوښ دی !

۲- خریل = تراشیدن

۳- سمڅه = زیر زمینی  - بیماق =  زیر زمینی  سرد

  غوڅه پزه= بینی بریده ( پرېکړه پزه )

             * * * *

ما را همین گونه می کشند!

رایگان رایگان،
دولت رایگان شهروندان رایگان دارد
و سرزمین رایگان.
دولت رایگان به چهار گوشۀ جهان گوشت صادر می کند

با عصای معجزه راه می رود
و به اندازۀ نادانی خویش، می لنگد
کور مادر زادی است که با بینی بریدۀ تاریخ نفس می کشد
ماکیانی است که روی دیوار آزادی بیان قُت قُتاس می کند
کُت کَت دلته کوی او هگی بل ځای اچوی!
خرمهره یی است که با آن می شود تنها روسپیکان روزگار را شکار کرد

من حکومت وحدت ملی را آن گاه شناختم که در رحم سرطانی امرخیل، نطفه می بست!
و کرزی در شام نام گذاری آن، به اندازۀ دو شیطان چشمک می زد
و با آخرین بازماندۀ نسل قرقل ، مشورت می کرد
که بیشتر ازین آب را چگونه گل آلود سازد!

هرچند قرقل او بر هیچ تفکری سایه نمی اندازد
اما روزی هزار بار کلۀ غنی و عبدالله را قاق می تراشد
کرزی گناهی ندارد،
افغانستان بی آب ترین کشور جهان است!

کرزی، مردی بزرگی است و برادران انتحاری اش را بغل بغل بهشت می پوشاند
وقتی سیاست را کوچه کوچه قدم می زند
حتا سگان دیوانۀ ولگرد هم برای او دم می شورانند
بیچاره غنی! که بیوه زنی هم به نام او پیاز خورد نمی کند
و بقه‌یی هم به نام او به بیلاق نمی رود!
تفکر بزرگش چنان چاقویی برای روز مبادا در کمرگاه اش می درخشد
و کرزی را دو دسته سلام می دهد که انتحار را بیشتر از قندهار دوست دارد!


23:05:12 29 Oktober 2016 Permanente link Reacties (0)

هغه یې راوس&#157


س . سیلنی
 هغه یې راوستل
نه ګوښي او یواځې
 نه یو او دوه
بلکه
ډله ډلې
دلګئ دلګئ
 یوه ډله یې پرون

 یو دلګی نن
ځني نور راولي لږ شیبه وروسته
 په سلا او لارښود سره
له چقمق او بارتو سره
 له ارزانه ۱- وچو سونګ توکو زموږ د خپل کور نه
 او
 ټوکماران رالیږي د ښې ټوکولو  د پاره
 د ارزانې غوښې
 تر څو دا کلی مسلخ اووسي
د موسکا د وژلو
 او غم خونه اوسي د رنځورو میندو
هغه هم د ژونده ستړې
او بوټي راوړونکي به بلوي لا ډیر
  تر څو موږ ته په یاد راولي زموږ د تیرو شوو باورونه
  او دا اورتون به تود ساتي
 د نه چې بلې ورځ ته
د پولو دواړه خوا و
هم دلته
هم هلته
او ناولیتوب به وي
د ژوند د جارو کولو لپاره

د انسانیت د لرې کولو لپاره
تر هغو ډیرو لرو پورې
*
وچ سونګ توکي = هیزوم خشک ذغال
ټوکمار  = قصاب

۰۶-.۸ .۱۳۹۵-
 آنها را آوردند
نه تک و تنها
نه یک و دو
 بلکه
ګروه ګروه
 جوقه جوقه
گروهی را دیروز
جوقه ای را امروز
 و تعدادی آنها را میآورند پسانترکها
 با صلاح و رهنما
با چقماق و باروت
با هیزم خشک ارزان از خانهء خود ما
و سلاخان را می فرستند
برای بهتر سلاخی کردن
از گوشت ارزان
 تااین دهکده مسلخی باشد
برای کشتار تبسم
و ماتم سرا باشد برای مادران رنجور
 آنهم خسته از زندګی
 و
هیزم کشان بافروزند آتشی بیشتر
تا به یاد ما آرند آئین گذشته گان ما
 و این آشتکده را گرم نگهمیدارند
برای روز مبادا
 در دوسوی مرز ها
هم در اینجا هم در آنجا
 و پلیدیی باشد
 برای روفتن زندگی
برای روبیدن انسانیت
 تا آنطرف دور ها

 ۰۶-.۸ .۱۳۹۵-

22:22:06 29 Oktober 2016 Permanente link Reacties (0)

زه او تیګه


شاعر پرتو نادری
 ژباړونکی س . سیلنی
 د تیګې پر مخ راوټوکیدم
د تیګې تر څنګ مې ژوند وکړ
 زما او د تیګو تر مینځ واټن ؤ
زما او د ګلانو تر مینځ واټن ؤ
زما او د سینونو تر مینځ واټن ؤ
زما او د میني تر مینځ واټن ؤ
زما او د ژوند تر مینځ واټن ؤ
د تیګې پر مخ راوټوکیدم
د تیګې تر څنګ مې ژوند وکړ
زما او د ګلانو تر مینځ واټن ؤ
زما او تیګو تر مینځ واټن ؤ
نه زه په تیګې بدل شوم
نه هم تیګه په ګل .
 ښایي پخپله تیګه وم
چې تیګو سره مې خبرې وکړې
د تیګو په رازنو پوه شوم
د فلسطین د تیګو په راز
چې خپلواکۍ سره جوړجاړی کوي
 چې کیږي د تیګی ژوند
 زما د ټاټوبي د تیګو په راز
چې باران سره جوړ جاړی کوي
او کیږي پرې د تیګو باران
 د مرګ په چمبه کې
او تویږي
 ویني
 ، ویني
 ، ویني
 ، زما د ګل رنګو ځوانو خویندو په بې ګناهیو ‎

18:22:58 13 Juli 2016 Permanente link Reacties (0)

اختریزه


ماشومانه پوښتنه !
کوچنوټې لور له موره وپوښتل بیا
 پلار مې ویلې چې اختر به راشي
خواږه ؛ خواړه
 نوي کالي به راوړي
 ما ته نکریزي او
 بنګړي به راوړي
 اختر به راشي له ډالیو سره
 له سوغاتونو خوشالیو سره
 مورې ! دادا مې غولولم ولې ؟
زه یې په تمه پریښودلم ولې ؟
نن د ګاونډ کلي کوچنیانو ویل
چې زموږ کلي ته اختر راغلی
موږ ته منلی بختور سپیڅلی
هغه وې ځان سره خوږې راوړې۰۰۰
 نوې ډالۍ نوې جامې راوړې
 مورې اخترباندې څه پیښه شوی ؟
چې یې له موږنه توره تیښته شوی !؟
کور مو دغم په سره تبۍ سوزيږي
د چا پر موږه اختر نه لوريږي
 ۱- خواږه ؛ خواړه = شرینی و میوه خشک باب ۲- توره تیښته= آزرده خاطر ۳- ډالۍ- تحفه ۴- لورینه = پیرزو د وږي
 ۲۱ ۲۰۰۱ کال

20:19:02 09 Juli 2016 Permanente link Reacties (0)

ځلمو ځوانا&#1606


ځلمو ځوانانو

یه ځوانانو ځلمو !

  یه  تورتم روڼو

ستر لښکرو

غږ مې اورئ که نه !؟

زه در واري شم درنه !

 پاڅیږې !

خوبونه پریږدې !

ورځ ده بدله

وخت بدل دی

 پرون تیره شوله ؛

د اوږدو شپو

 له درانه خوبه

نور

 ویده راویښ کړې !

سترګې را وغړوې

 ځیر شې

  دا لار  ورکی

بهیر

چیرې درومي ؟

موخه یې پرکومي لوري ؟

د تلَوَلو

 په کږلیچونو کې

  نهیلی روان !

د بد مرغیو سره

لاس و ګریوان !

وګورې

ځان

 د ګړنګونو نه

ژغورلی نشي

که لاس تر لاسه نشې

هغه

دوئ

 ځان سمبالولی نشي

***

یه  نوښتګرو

مشال وړونکو

ځواکمن ځواکو  ځلمو !

 يو ټینګ تکل

هوډمنو  ژ منو ته مو

سترګې پرلار !

د نيکمرغۍ

اړین ګامونو

 پیغام

زیرې راوړې  

موږه مو لارې څارو

                                                                                              راځې  راوخوځیږې !
                                                                     س - سیلنی                                                                              

15:24:51 29 Oktober 2015 Permanente link Reacties (0)

اسرې بربنډ&#1


 

زه اسرې بربنډومه

                                                                                                    که مې دا لیونې سر را سره نه وْ

 ما به ولی د  لیلا یاري ستایله    

  زما به څه وُ له فرهاده سره مینه       

 ما به څه له د آدم  یاري ستایله    

 ما به ولې د منصور په حق ! ژړلې 

 ده به ولې د دار پړی ښکلولو

 ما به  ولې اور په خپل زړه کې کرلو       

 ما به ولې خپل ګوګل پرې سوځولو      

 اوس چې دا لیونې سر پر اږو وړمه 

 خامخا به دا اسرې  بربنډومه    

    لیوني د زمانې را  پارومه    

په نارو مې دا ویده راو ویښومه

 د خلیل لوبې نمرود سره کومه

سره ګلونه په سرکوټو کې کرمه   

میخانې ته له راندانوسره ځمه  

  د زړو خمونو می تازه کومه  

 په مستي مې زاهدان را پارومه

مالیاران مې د وچ بڼ را خوځومه 

له بورا سره ځولې د ګلو وړمه

خپل زاړه مذهب ته اور ورته کومه

 سل کعبې تر سوو زړو کربانومه

۲۰۰۵- ۳- ۱۵  - اتریخت  - هالند

 

 


16:15:46 28 Februari 2014 Permanente link Reacties (0)

انځور په هن&#158


انځور په هنداره کې

 پرون مې ولیدلې !

لا مازیګر نه و قضا

غاړه مې بنده نشي

تا دې سپیره مخ 

 د هندارې یو ټوټه کې لیده

ډیر دې په ځیر ځیر ورکتل

هندارې ؛ ته  لیدلي

لاس دې پر مخ وهلو

خوله کې دې غاښ لټوه

د سترګې ګاټي ته دې لاس ونیوه

بیا دې په چاودو ګوتو خپلې شونډې

 کښې ایستلې

سر دې هندارې ته کړ هسک

 غاړه ؛ مرۍ دې  لیده

 زیږه لاسونه دې په غاړه موږل

ټیکری دې وښویده

په شانګو وانګو ببر سر

ویښتو دې لاس وواهه

 په وینو سره

د تور پیکي

 د شا کمڅو ویښته دې لاس ته راغلل

تا  له نهیلي زړګي سوړاویسلئ وکاږلو

 ماتې هنداره کې دې بیا بیا کتل

 تا دې یواځې پکې مخ ولیدو

څوک به دې شا د ګوزانو پرهارونه ګوري

پوه شوم بې وسې خورکۍ

 چې بیا همغه ظالم ووهلې

س . سیلنی

۲۵ ۰۱ -۲۰۱۴

 


16:00:13 28 Februari 2014 Permanente link Reacties (0)

بهار میآید


س . سیلنی

دریغا آن بهار سالهاست سبزینه بساطش را برچیده

و از سر زمین اش رخت بربسته است ؛

  او را دیګر مجال زیستن نبود !

 باغ اش را آتش زدند و

 درختان  یکی پی دګر

در آغوش شعله های سرکش  جان دادن ؛

شګوفه های سوخته

دربستر یاّس خاکستر فرو ریختن

 و ثمره ای پر بارش طعمه حریق مست شد .

 چمنزار ها همه سیاه پوش شدند

و از سوختن باغ زار زار ګریستن

 و تند باد بیرحم وحشیانه

ګلهای به ماتم نشسته را

پرپر کنان به یغما بُرد .

و بهار دیګر برنګشت ؛

  او را دیګر دراین  دیار

 مؤنس و همدمی نیست

نه یار و یاوری

و نه نوازشګری دارد

اما باری

بهار به دیارش برخواهد ګشت

بهار میآید

اما نه حالا ... !!

و ... ما به استقبالش نخواهیم رفت !

 بهار را نوده جوانه های از خاکستر برخاستهء باغ

و ګلهای تازه به دوران رسیده پذیرایی خواهند کرد

وآنګاه آشتی کنان به دیارش بر میګردد

 بهار میآید اما نه حالا ... !!     ۱۲ -۲ - ۲۰۱۴                                                                                                                                                        
18:33:27 12 Februari 2014 Permanente link Reacties (0)

برخلیک


زما د بڼ برخلیک
زما د بڼ د بوټو تنکیو څانګو
پرخپلو وچو زنګنو
سرونه ایښي دي
او خوار ځواکه
ماشومي غوټۍ یې
د ریښکو ریښکیو
سپیرو زلفو تر سیوري
مړژواندې
راټوکیدلي دي
زما د ګلانو په مړاو څیرو کې...
تانده ښکلا ورکه ده
او پتری نیولې
موسکۍ شونډې یې
جل وهلې کوچۍ ته ورته دي
زما د کلي
شینکی آسمان
د خیرنو خړو په
لړو پوښلی دی
او شپې یې
له سپیني پرخې سره
د باروتو ایرې
اوروي
او زما د سبا پر سهارون یې
ناپیژنده کرغیړنه
بړستن غوړولې ده
اوس زما د بڼ
په سپیرو ونو کې
ترهیدلي مرغان
ځالې نه جوړوي
نور بیا - س - سیلنئ ۲۹ - ۱۰ - ۱۳ ۲۰ زیږد

02:47:33 31 December 2013 Permanente link Reacties (0)

Outlet NL female 140915 - 030216 468x60


Weblog
Hoe werkt het? Klik hier
Begin pagina
loggy.nl Home
Weblog maken
RSS Feed

Abonneren!

Selanai

زه او کال

Dewe mo bale
ډیوې مو بلې اوسه ېه د سبا سپینو سپیدو کاروانه ! ډیوې مو بلې اوسه شپه لا تیاره او هم اوږدې دي لارې کاروان په تورو ترږمو کې د شپو لارې ګالي د مزل مخې ته مو رویو جوړې کړي ځالې په تورو سوړو کې د لارې زیږوي خنډونه تورو بګوو؛ ځناورو سره لاس یو کړې په ګډه لارې څاري دوې د کاروان سپیني ډیوې ولي په تورو غشو چې لا تیارې کړي لارې دا پلار دښمنه د رڼا او د تیارو استازیو د ترږمو لیوانو چې څو څو وار یې کاروانونه دي داړلي او سیځلي زموږ یه د ایرو او سرو لمبو کاروانه د سوزیدولو لالهاندو لارو په ټینګ تکل کې مو د ژمنو ډیوي بلې اوسه ستومانو ستړي مه شې دغه ویده او خوبولي هم له خوبه ویښ کړې د مزل مزي به لنډیږي هم غږې سره بلې ډیوې به مو بلیږي د سبا تر سپیدو س . سرخیل - سیلنې